معرفی

مشخصات فردی

سبحانه کوچک زاده طالمی

نام - نام خانوادگی : سبحانه   کوچک زاده طالمی

پست الکترونیکی : skouchakzadeh@gmail.com, skouchakzadeh@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش پرستاری گرایش کودکان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پرستاری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پزشکی-پرستاری

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-07-1389

سبحانه کوچک زاده
سبحانه کوچک زاده طالمی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^